วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 11 มิถุนายน 2558

"เพราะเด็กทุกคนมีความงดงาม มีศักยภาพทุกคน คนเป็นครูจึงต้องเพียรเฝ้าสังเกตและค้นหา เพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ไม่ใช่เพื่อตัดสิน"
กิจกรรมศึกษาดูงาน ของคณะครูโรงเรียนหนองยางชุมพิทยา อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี และบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น