วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

5 มิถุนายน 2558

"การสร้างการเรียนรู้สำคัญมากกว่าการสอน
และครูต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน (PLC : Professional Learning Community)"
(ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง)
ขอบคุณการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ 
: คณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จำนวน 23 คน และ โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย สพป.ศรีสะเกษเขต 3 จำนวน 37 คนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น