วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทบทวนความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้

คณะครูโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป.ศรีสะเกษเขต 3

หนึ่งในโรงเรียนของโครงการ "งอกนอกกะลา" หรือ NNK
ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2558

หลังจากที่ทางโรงเรียนได้ลงสู่กระบวนการเรียนรู้ทั้งจิตศึกษาและ PBL ไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วจะดำเนินการต่ออย่างไร


Takianram Model school
8th -  10th August  2015 (คณะครูและผู้บริหารจำนวน 39 คน)
Day
08.30-10.15

10.30-12.00

13.00-15.15

15.30-17.00
18.00-20.30
8/8/
57
- LPMP นำเสนอ PBL
(ครูเหมี่ยว/ ครูจุล / ครูใหญ่)
ตะเคียนราม  นำเสนอบทเรียน บทเรียนPBL Q1  (2-3 คน)
แบ่งกลุ่มแต่ละสายชั้นให้ครูตะเคียนราม เล่าPBLที่ทำผ่านมาเพื่อถอดบทเรียน
(ครูต๋อย ครูแดง ครูภร ครูยิ้ม ครูเสกและครูไก่)

เลือกหน่วยเพื่อนำไปใช้  
อ่าน คุย แลกเปลี่ยน เพื่อสร้างความเข้าใจ
(ครูต๋อย ครูแดง ครูภร ครูยิ้ม ครูเสก ครูไก่และครูณี)

ออกแบบหน่วย PBL ที่จะนำไปใช้จริง (ครูต๋อย ครูแดง ครูภร ครูยิ้ม
ครูเสก ครูไก่และครูณี)

ออกแบบหน่วย PBL ที่จะนำไปใช้จริง  (ครูต๋อย ครูแดง ครูภร ครูยิ้ม
ครูเสก ครูไก่และครูณี)
ครูลำปลายมาศพัฒนาและ
ครูตะเตียนรามรับประทานอาหารร่วมกัน
9/8/
57
แยกฐาน จิตศึกษา  (กลุ่ม)
1.โยคะ และ Body scan ครูอนุบาล ป.1-3  
(ครูแดง ครูไก่)
2. กำกับสติ จินตนาการ ครูป.4-6 (ครูฟ้า/ ครูผึ้ง)
3. กิจกรรมสะท้อนตนเอง ครูมัธยม
(ครูดอกไม้/ครูเสก)  สะท้อน AAR จิตศึกษา

 เป้าหมาย Concept และออกแบบ จิตศึกษา ครูต๋อย

ออกแบบ ภาษาไทย
(ครูภร ครูแดง ครูณี ครูแป้ง ครูยิ้ม
ครูเสกและครูไก่)

 ออกแบบ ภาษาไทย
(ครูภร ครูแดง ครูณี
ครูแป้ง ครูยิ้ม
ครูเสกและครูไก่)
Mindset
ครูอ้อน
10/8/
57
แบ่งกลุ่ม สังเกตในชั้นเรียน (กลุ่ม)
ครูที่สอนตามชั้นนั้น ถึง 09.30 น.
1.สังเกต อนุบาล (ครูแดง)
2.สังเกต ป.2-3 และ ป.(ครูภร)
3. สังเกต ป.4-5  (ครูยิ้ม)
สังเกต มัธยม (ครูอ้อน)


AAR จากการสังเกตในชั้น
-  ปรับวิถีและนำเสนอ (ครูต๋อย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น