วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน 28 กันยายน 2558

"คุณสมบัติของครูที่จะสอนแบบ PBL.(Problem Based Learning) ควรเป็นอย่างไร"
ครูใหญ่ตอบ. :
_ไว้วางใจ
_ตั้งคำถามให้เก่ง
_เสริมแรง Empower ให้เก่ง

ศึกษาดูงาน
1.โรงเรียนอาเซียนศึกษา จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 13 คน 
2.มูลนิธิวัฒนาโชติ จ.ชัยนาจ 30 คน 
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้กลุ่มครูอาชีวะ

การสร้างชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาการศึกษาในระดับชั้นอาชีวะศึกษา
- หนองคาย
- อุดรธานี
- ขอนแก่น
- กาฬสินธุ์
 


ดูงาน 25 กันยายน 2558

การแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้

- สมาคมครูเอกชน จ.ลำพูน จำนวน 50 คน 
- โรงเรียนสูงยาง สูงเปือย จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 10 คน 


ศึกษาดูงาน กิจกรรมการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้