วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

Open eye by BKIND

แรงบันดาลใจ - ใคร่ครวญ - ชวนลงมือทำ

กลุ่มโรงเรียนจาก อ.โชคชัย ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไพล  โรงเรียนบ้านปอพราน  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม และโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน  เข้าเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนลำปลายมาสพัฒนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียน แล้วน้อมนำสู่การใคร่ครววญว่าจะลงสู่โรงเรียนของตนเองได้อย่างไร

กิจกรรม Open eye ของโรงเรียนที่สนใจในการจัดกิจกรรมแบบลำปลายมาศพัฒนา ในโครงการที่สนับสนุนโดย BKIND 


สังเกตวิถีเช้า "การเริ่มต้นวันอย่างมีความหมาย"


สร้างข้อตกลงและแบ่งกลุ่มเรียนรู้สังเกตการจัดกิจกรรม "จิตศึกษา" พัฒนาปัญญาภายใน"

โยคะสมาธิการกำกับสติและพัฒนาจินตนาการ


ศึกษาดูงาน (บรรยากาศในการเรียนรู้)ทีมผู้บริหาร (ผอ.โรงเรียน) อาจารย์จาก มรภ.นครราชสีมา 
ร่วมแลกเปลี่ยนกับครูใหญ่ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คณะครูร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น