วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 1-3 ตุลาคม 2559

"เราใช้คณิตศาสตร์แค่ 3% ของที่เรียน แล้วทำไมเรายังต้องเรียนคณิตศาสตร์"
"จะจัดการเรียนรู้อย่างไรที่ไม่ต้องท่องสูตรคูณ หรือ ท่องสูตร แต่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ"
.......????.....
Workshop "การออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นสูง"
_เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง
_เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง
คณะครูจากโรงเรียนในโครงการงอกนอกกะลา NNK จ.ศรีสะเกษ และ จ.น่าน
1-3 ตุลาคม 2559
#คณิตศาสตร์นอกกะลา
https://www.facebook.com/supaporn.chueaphrakha?fref=ts