วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรม 8-9 มิถุนายน 2558

กิจกรรมศึกษาดูงานและหนุนเสริมศักยภาพพี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น คณะครูและคณะผู้นำ อบต. จาก จ.สุรินทร์ ที่ร่วมโครงการร่วมเรียนรู้ใน "กระบวนการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น